ประกาศ 5 ทีมที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก

ได้แก่ทีมของพวกเขาเหล่านี้

Local Alike

Buddy HomeCare

Vulcan Coalition

findTEMP

Happy Grocers

เกี่ยวกับโครงการ

ธุรกิจจะยั่งยืนได้ต้องอาศัยการมีสัมพันธ์ที่ดีกับสังคม กล่าวคือต้องสร้างผลกระทบทางบวก ไม่สร้างผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ต่อสังคม เมื่อธุรกิจร่วมสร้างคุณค่าที่ดีให้แก่สังคมได้ สังคมจะเป็นแรงสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตและขยายความสำเร็จไปด้วยกันอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
ผู้ประกอบการไทยตระหนักในข้อนี้ดี ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจึงเกิดผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมขึ้นจำนวนมาก พฤกษาจึงอยากใช้โอกาสนี้ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในการขยายผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยทรัพยากรที่พฤกษามี ไม่ว่าจะเป็นด้านเงินทุน คำปรึกษาทางด้านธุรกิจ เครือข่ายผู้ประกอบการที่จะยิ่งเข้ามาช่วยธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแรง เป็นต้น
ด้วยเหตุนี้จึงเกิดเป็นโครงการ Accelerate Impact with PRUKSA ที่เฟ้นหาผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ ที่กำลังดำเนินกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาเข้าร่วม เพื่อขยายการเติบโตทางธุรกิจของผู้ประกอบการ และเช่นเดียวกัน เพื่อขยายคุณค่าที่สังคมได้รับจากธุรกิจนั้น ๆ ออกไปในวงกว้างกว่าเดิม

กิจกรรมล่าสุด

Accelerate Impact with PRUKSA x Techsauce Global summit

พบกับเราได้ที่งาน Techsauce Global summit วันที่ 26-27 สิงหาคม 65 ณ ICONSIAM ไอคอนสยาม

โจทย์ท้าทายจากทางโครงการฯ

ธุรกิจที่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ต้องมีพันธกิจที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals –SDGs) ตามมติขององค์การสหประชาชาติ
การลดความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ (การสร้างและเสริมทักษะที่จำเป็นต่อโอกาสทางการงาน)
หัวข้อนี้มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพการศึกษาให้สามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพเทียบเท่ากัน หรือเพื่อแก้ไขปัญหาทักษะที่ไม่ตรงกับงาน การพัฒนาทักษะเดิม (Upskill) และการเพิ่มเติมทักษะใหม่ (Reskill) รวมทั้งการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ เพื่อลดช่องว่างของรายได้ ให้กับประชาชนทุกคน
การสร้างสังคมและที่อยู่อาศัยแบบยั่งยืน (วิถีชีวิตที่เป็นมิตรต่อสังคมผู้สูงวัย)
หัวข้อนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างเมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ที่ครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุ่น และยั่งยืนสำหรับผู้สูงอายุ และยังต้องการสร้างนวัตกรรมเชิงรุกด้านการดูแลผู้สูงวัย เพื่อช่วยให้ผู้สูงวัยมีจุดมุ่งหมายใหม่ในชีวิตได้ (Renewed Purpose in Life)

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

จดทะเบียนเป็นบริษัทในไทย มีรูปแบบธุรกิจที่ดำเนินงานจริง มียอดขาย และรายได้ที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ว่าทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินอยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างยั่งยืน
มีโซลูชั่นเชิงนวัตกรรมเพื่อจัดการแก้ปัญหาสังคม
มีแผนธุรกิจที่แข็งแกร่ง มีศักยภาพในการขยายธุรกิจและการดำเนินงาน เพื่อสร้างผลกระทบ และเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้น ยกตัวอย่าง เช่น การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มต่าง ๆ เป็นต้น
มีกรอบในการวัดผล และมีการติดตามตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น อัตราการเติบโตของธุรกิจ สถานะการเงิน การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและตัวชี้วัดผลกระทบ เป็นต้น
มีความเป็นผู้นำสูง มีประสบการณ์ในทีม พร้อมด้วยความมุ่งมั่นที่ชัดเจนในการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนเพื่อสร้างผลกระทบ

ขั้นตอนการสมัคร

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการที่ www.pruksaimpact.com ตั้งแต่วันที่ 25 ส.ค. - 30 ก.ย. 2565
รอผลการคัดเลือกจากคณะกรรมการผ่านทางอีเมล เพื่อเข้าสู่รอบ 12 ทีม
เข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้ารอบ 5 ทีม
ประกาศผล 5 ทีม ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วม

เงินทุนสนับสนุนการขยายธุรกิจจากพฤกษา ทีมละ 600,000 บาท
+
เงินสนับสนุนเพิ่มเติมจาก “ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ (Vijitpongpun Fund)”
โอกาสในการรับเงินลงทุนเพิ่มเติมจากพฤกษา ภายใต้ Corporate Venture Capital (CVC)
คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ตลอดทั้งโครงการ
เวิร์คชอปพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม
การเข้าถึงเครื่องมือและทรัพยากรต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาธุรกิจ
เครือข่ายผู้ประกอบการและนักลงทุนที่มีความสำคัญต่อการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต

ปฏิทินโครงการ

25 สิงหาคม  - 30 กันยายน 2565
เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ
06 ตุลาคม 2565
กิจกรรม Open House
27 ตุลาคม  2565
ประกาศผล 12 ทีมที่ได้เข้ารอบสัมภาษณ์ผ่านทางอีเมล
07 พฤศจิกายน  2565
ประกาศผล 5 ทีมที่ได้รับเลือกเข้าโครงการผ่านทางอีเมล
พฤศจิกายน 2565
กิจกรรม Bootcamp
มกราคม - มีนาคม 2566
ช่วงพัฒนาธุรกิจกับทางโครงการ Accelerate Impact with Pruksa
เมษายน 2566
กิจกรรม Demo Day